Reglementen

Praktijk reglement

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
 • Gebruik van de oefenzaal uitsluitend volgens afspraak.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd,wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen.

Privacy reglement

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.
Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van toepassing

 • Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
 • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste 10 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

Klachten reglement

De medewerkers van Fysiozorg van Pamelen doen hun werk zo goed mogelijk. Desondanks zou er eens iets niet goed kunnen gaan, of het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling. Wij hopen dat u dit aan ons meldt, zodat wij actie kunnen ondernemen. Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt een officiële klacht indienen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken. Ook ligt er een folder over dit onderwerp in de wachtkamer.